Summary

มีบทความทั้งหมด 1 บทความ

Summary

สรุปภาพรวมก่อนลากันไปในปี 2022(๒๕๖๕)

ลองมานึกเรื่องราวตลอดทั้งปี 2022 ที่เป็นอีกปีแห่งความ "ว่างเปล่า"